Намери оферта

Общи условия

1. Резервации

 

1.1. Резервации за конкретно пътуване или почивка се приемат в офиса на Туроператора или чрез турагенти в страната, по телефон, факс или e-mail.
1.2. Резервацията се счита за валидна след потвърждение от страна на Туроператора, попълване на резервационна бланка, подписване на Договора за организирано пътуване и Общите условия към него от страна на потребителя и внасяне на депозит според условията на конкретната програма. За допълнителни услуги, които не са включени в основния пакет по програмата, потребителя подава допълнителна заявка, след което услугите се добавят в Договора за организирано пътуване или се  подписва допълнително споразумение към Договора за организирано пътуване. В случай на неосъществяване на отделна допълнителна туристическа услуга, поради обективни обстоятелства, ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ пълния размер на платената цена, като не дължи други обезщетения и неустойки. Неосъществяването на допълнителна услуга не е основание за отказ от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ от договора за организирано пътуване.
1.3.Във връзка с правата на хората с увреждания и/или с ограничена подвижност, Туроператорът извършва дейност, като се съобразява с изискванията на съответните регламенти:
- Регламент /ЕО/ № 1107 от 2006г., относно правата при пътувания с въздушен транспорт.
- Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011г. и  изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 55/1 от 28 февруари 2011г.), относно правата при пътувания с автобусен транспорт.
- Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010г. и изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 334/1 от 2010г.), относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища.
В такива случаи, потребителят е длъжен да уведоми Кунчев Травъл за туристи с увреждания или ограничена подвижност  при сключване на договора в писмен вид , като впише съответните обстоятелства в договора.

 

2. Права и задължения на страните


2.1. Права и задължения на Туроператора

 

2.1.1.Туроператорът се задължава:
- да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги , заплатени от Потребителя и съобразно Закона за туризма;
- да осигури задължителна/доброволна застраховка на Потребителя “ Медицински разходи при болест и злополука“ за пътуванията извън страната в стандартните условия на застрахователните дружества;
- да предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица по застраховка “ Медицински разходи при болест и злополука на туриста” за пътувания извън страната преди началото на пътуването;
- да окаже подходящо съдействие при възникване на затруднения за пътуващите по време на изпълнение на програмата, като разходите / ако има такива / се покриват от Потребителя;
- в случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира Потребителя надлежно за доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е до 50 % от стойността на тези услуги. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения;

2.1.2. Туроператорът има право:
- да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.
- да направи промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, като уведоми незабавно Потребителя, след което Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са действително могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на писменото уведомлението за отказ. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
-  да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи;
- Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:  забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини; анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя; загуба или повреда на багажа по време на пътуването; отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя; недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения;
- Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или не точно изпълнение на настоящия Договор , ако причините за това се дължат на Потребителя, на действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора и непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им;
- Туроператорът има право по време на пътуването едностранно да откаже да предостави част от включените в пакета услуги без да дължи обезщетения, в случай че Потребителя създава сериозен риск за сигурността или удобството на останалите туристи, на служители или съконтрагенти на Туроператора, на държавни или общински служители в приемащата страна или за успешното продължаване на пътуването. .
- Туроператорът не носи отговорност за наложени на Потребителя санкции от оторизирани лица в приемащата страна за извършени от него правонарушения, като изхвърляне на боклук на нерегламентирано място, пушене на обществено място, непристойни външен вид и/или поведение, неспазване на правилата за движение и други подобни.
- В случай на пропуснати трансфери и/или екскурзии, поради закъснения на Потребителя , както и за непредоставени услуги, поради неадекватното състояние или външен вид, Туроператорът не носи отговорност и не дължи възстановяване на допълнителни разходи. В случаи, че поради изложените причини, за Потребителя или за Туроператора възникнат допълнителни разходи, същите се поемат изцяло от Потребителя.
- Туроператорът има сключена застраховка "Отговорност на туроператора" със ЗАД "Армеец".
- Туроператорът предлага на Потребителя сключване на допълнителна доброволна застраховка "Отмяна на пътуване" според условията на ЗАД "Армеец", покриваща отмяна на пътуване или прекратяване на пътуване по време на изпълнение на програмата.


2.2. Права и задължение на Потребителя.

 

2.2.1. Потребителят се задължава:
- при пътуванията извън България да осигури необходимите лични документи /лична карта и/или задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България;
- ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител );
- да заплати в пълен размер и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
- при направени промени в програмата от страна на Туроператора, да потвърди промените в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са действителни и могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на писменото уведомлението за отказ. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
- да спазва законите на страната, за която пътува;
- да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания, в случай че пътуването е в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания;
- да спазва обявените часове за отпътуване и да се явява в състояние и външен вид, които му позволяват да участва в пътуването и които не причиняват неудобство на останалите туристи и на служителите на Туроператора и неговите съконтрагенти. В случай, че поради изложените причини възникнат допълнителни разходи, същите се поемат от Потребителя в пълен размер;

2.2.2. Потребителят има право:
- да получи услугите, регламентирани в Договора за организирано пътуване;
- в срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването и таксата по прехвърлянето в размер на 30 лева, ако не е упоменато друго. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
- да получи обезщетение за претърпени от виновно вреди с одказан размер при неизпълнение на програмата за туристическо пътуване от Туроператора, освен в случаите, когато това се дължи нa действия на трето лице, несвързано с изпълнение на договора, които не могат да се предвидят или избегнат или непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на Туроператора;
- да прекрати едностранно договора, като заплати на Туроператора неустойките, посочени в договора. В случай, че Потребителя прекрати доброволно своето пътуване по време на изпълнение на програмата, допълнителните разходи, включително и транспортните, остават за негова сметка. В този случай Потребителя не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените, но неизползвани услуги;
- В случай че голяма част от услугите по договора не може да се изпълни,  Туроператора предлага на Потребителя, без допълнителни разходи, други услуги по възможност със същото или с по-високо качество. Ако предложената промяна води до пакет с по-ниско качество от предвиденото в договора, Потребителят има право на намаление на цената. Потребителят има право да откаже предложените от Туроператора други услуги за продължаване на изпълнението на договора, само когато те не са сравними с предвиденото в договора или когато предложеното намаление на цената не е подходящо.
В случаи, когато договорът за туристически пакет включва и превоз на пътници,  Туроператорът осигурява връщането на Потребителя до началния пункт на пътуването с равностоен вид транспорт без необосновано забавяне и без допълнителни разходи за Потребителя. Когато поради непреодолими и извънредни обстоятелства не е възможно да се осигури завръщането на Потребителя, както е предвидено в договора,  Туроператорът поема разходите за настаняването на Потребителя по възможност в равностойна категория място за настаняване за срок не повече от 3 нощувки, освен ако в нормативен акт не са предвидени по-големи срокове по отношение на съответните транспортни средства. Посоченото ограничаване на сроковете не се прилага по отношение на лица с ограничена подвижност.
- при прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ  по медицински /здравословни/ причини се прилагат условията и срокове за анулации, посочени в съответния договор;
- промяната на дата на пътуване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за едностранно прекратяване на договора за организирано туристическо пътуване и се прилагат условията и срокове за анулации, посочени в съответния договор.


3. Цени и плащания

 

3.1. Цената на пътуването се формира като към общата пакетна цена се добавя стойността на всички допълнително заявени услуги и разликата в летищните такси при наличието на такива.
3.2. Плащането се извършва в BG лева по фиксинг на БНБ в деня на плащането, в брой, с кредитна карта или по банков път. За извършено плащане на потребитела се предоставя нагледно изготвена фактура за туристическа услуга.
3.3. Срокове на плащане - Потребителя заплаща авансово 30% от общата пакетна цена до 3 дни след подписване на договора. Пълното плащане се извършва до 20 дни преди датата на пътуването, освен ако в договора не е упоменато друго. В случай че от момента на подписване на договора до началната дата на пътуването има по-малко то 20 дни, Потребителя заплаща пълната сума по пакетната цена.
3.4. Туроператорът има право да обявява промоционални цени за ранни записвания или други промоции. Промоционалните оферти са валидни само за сроковете и при условията, които са обявени от Туоператора. В случай, че Туроператорът обяви промоционални цени след сключване на съответния договор за организирано туристическо пътуване, то същите се прилагат само за новозаписани туристи при съответните условия и не могат да бъдат повод за искане от страна на Потребителя и/или останалите туристи по договора за редуциране на цената или основание за рекламация.


4. Анулации

 

4.1. В случай на отказ от пътуване и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освет ако в договора не е упоменато друго:
- до 30 работни дни преди датата на отпътуване – 25 лв. такса резервация
- от 29 – 20 работни дни преди датата на отпътуване – 30 % от общата сума;
- от 19 – 15 работни дни преди датата на отпътуване – 50 % от общата сума;
- от 14 – 10 работни дни преди датата на отпътуване – 80 % от общата сума;
- от 9 – 3 работни дни преди датата на отпътуване – 100 % от общата сума;


5. Спорове и рекламации.

 

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид в срок не по-късно от 3 дни след края на пътуването. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.

 

6. Валидност на договора

 

6.1. Договорът е валиден от датата на подписване.
6.2. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен договора, а за всички неуредени въпроси се прилага ЗТ и българското законодателство.
6.3. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на договора се извършва в писмена форма.
6.4. При изменение на договора, задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.Стандартен формуляр

 
Приложение № 2 към чл. 82, ал. 1 от Закона за туризма
 

Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети
в случаи, различни от тези, включени в приложение № 1 към чл. 82, ал. 1

 

Предлаганата комбинация от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на Директивата (ЕС) 2015/2302.
Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302:

 • Пътуващите ще получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за туристическия пакет.

 • Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги.

 • На пътуващите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържат с туроператора или с туристическия агент.

 • Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи.

 • Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото), когато това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Когато туроператорът си запази правото да увеличава цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.

 • Пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяването му, и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената. Когато преди започване на изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет търговец анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми и ако е подходящо – съответно обезщетение.

 • Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет.

 • Пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.

 • Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил проблема.

 • Пътуващият има право също на намаление на цената и/или обезщетение за претърпените вреди, в случай че туристическите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.

 • Туроператорът трябва да окаже съдействие, когато пътуващият изпадне в затруднение.

 • Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Когато туроператорът или туристическият агент изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. Дружеството Кунчев Травъл ЕООД се ползва със защита при несъстоятелност в Застрахователно Дружество ОЗК Застраховане АД (образуванието, отговарящо за защита при несъстоятелност – застрахователно дружество). Пътуващите могат да се обърнат към това образувание или когато е приложимо, към компетентния орган (данни за контакт, включително наименование, седалище и адрес на управление, адрес на електронната поща и телефонен номер), ако изпълнението на услугите е отказано поради несъстоятелността на дружеството Кунчев Травъл ЕООД. Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство, можете да намерите като линк към Закона за туризма на интернет страницата на Министерството на туризма.

 
Изтегли Общите условия за организирано пътуване

Почивки

Екскурзии

Новини

Бюлетин

Други услуги

Мероприятия
 

Организирането на определено мероприятие е свързано с огромни усилия, отнема време и ангажира голям колектив. Туристическа компания Кунчев Травъл  може да ви предостави пълен пакет от услуги, който да ви освободи от всички ангажименти.

Групи по поръчка
 

Вие сте група приятели или колеги и имате желание да пътувате заедно, по-изгодно, по съобразена с вашите изисквания и нужди програма :) - заявете пътуване с Група по поръчка.

Подаръчен ваучер


Подарете ваучер за пътуване, не вещ! Кунчев Травъл ви предлага да направите незабравим и оригинален подарък на любим човек, приятел, роднина или колега като изберете подаръен ваучер за туристическта услуга. 

виж още

Туристически застраховки


Кунчев Травъл предлага на български и чуждестранни граждани възможност за сключване на следните типове застраховки:

Медицинска застраховка "Помощ при пътуване" с Асистанс
Застраховка "Спасителни разноски" - вкл. планинска застраховка и др.
Застраховка "Отмяна на пътуване"

Транспортни услуги
 

 • Самолетни билети
 • Трансфери
 • Рент-а-кар
 • Автобуси под наем
 • Яхти под наем
 • Билети за влак в чужбина
 • Фериботни билети